کفراژ بندی داربست

کفراژبندی داربست چیست؟

کفراژبندی داربست فعالیتی است که برای ایمن سازی پروژه انجام می گردد. اگر چه برای کفراژبندی، کارفرما متحمل هزینه های اضافه تر خواهد شد اما پروژه با شرایط بهتر و ایمن تری انجام می گیرد. برای ساخت پل ها، در هنگام بتن ریزی، در نماهای بلند ساختمانی و بسیاری موارد دیگر کاربرد دارد.

ادامه مطلب